Kvalitetspolicy

Mantena Sverige AB ska leverera underhållstjänster som uppfyller eller överträffar våra relevanta intressenters krav och förväntningar. Detta gör vi genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet och anpassa våra processer.

Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta innebär att vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt att vi anpassar tjänsternas innehåll och omfattning genom lyhördhet och kontinuerlig dialog.

Våra medarbetare vidareutvecklar sig kontinuerligt inom företagets kompetensområden och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén. Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.

Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
Verksamhetssystemet ska uppfylla krav i enlighet med ISO 9001:2015.

Miljöpolicy

Mantena Sverige levererar underhållstjänster av järnvägsfordon. Vi skall uppfylla eller överträffa våra relevanta intressenters krav och förväntningar, samt uppfylla kraven i ISO 14001:2015. Mantena är medvetna om att verksamheten påverkar miljön både positivt och negativt.

Vi bidrar till en minskad miljöbelastning genom att leverera produkter och tjänster med positiv miljöpåverkan.
Vi är ett miljömedvetet företag som kontinuerligt arbetar med ständiga förbättringar, uppfyller bindande krav samt skyddar miljön och förebygger föroreningar.
Vi skall sträva efter att använda lokala miljöcertifierade samarbetspartners för att minska transporter till och från våra anläggningar, en av våra viktigaste identifierade miljöaspekter.
Vi skall aktivt arbeta med att öka våra medarbetares miljömedvetenhet genom utbildning och information för att på så vis uppnå bättre miljöprestanda.

Uppförandekod för leverantörer till Mantena

Mantena ser etiskt och ansvarsfullt beteende som bindande värden. Syftet med Mantenas uppförandekod är att se till att alla som levererar varor och tjänster till Mantena har ett motsvarande medvetet förhållningssätt till dessa värden.

Mantenas uppförandekod gäller alla leverantörer till Mantena och deras underleverantörer.
Leverantören ansvarar för sin egen och underentreprenörers efterlevnad av uppförandekoden.
Läs mer!

 

Kontaktinformation:

Vill du ha mer information om vårt arbete inom kvalitet eller miljö är du välkommen att kontakta kvalitetschef Göran Pehrsson, se meny “Kontakt” ovan.